cwtch-ui/lib/l10n/intl_pl.arb

421 lines
27 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
"@@locale": "pl",
"@@last_modified": "2024-02-12T08:05:24+01:00",
"settingsExperimentsShowPerformanceDescription": "Display an overlay graph of render time.",
"settingsExperimentsShowPerformanceTitle": "Show Performance Overlay",
"settingsImportThemeButton": "Import Theme",
"settingsImportThemeDescription": "Select theme directory to import for use in Cwtch",
"settingsImportThemeTitle": "Import Theme",
"settingsThemeErrorInvalid": "Error: Could not import $themeName, theme.yml missing, not a theme directory",
"settingThemeOverwriteQuestion": "Theme $themeName already exists, confirm overwrite?",
"settingThemeOverwriteConfirm": "Confirm",
"settingsThemeImagesDescription": "Enable display of images from themes",
"settingsThemeImages": "Theme Images",
"settingsGroupAbout": "About",
"localeUzbek": "Uzbek \/ Oʻzbekcha",
"profileOfflineAtStart": "Appear Offline at Startup",
"now": "Now",
"xSecondsAgo": "$seconds seconds ago",
"xMinutesAgo": "$minutes minutes ago",
"xHoursAgo": "$hours hours ago",
"xDaysAgo": "$days days ago",
"profileAllowUnknownContacts": "Allow Unknown Contacts",
"profileBlockUnknownContacts": "Block Unknown Contacts",
"profileDisableProfile": "Disable Profile",
"profileEnableProfile": "Enable Profile",
"profileAppearOnline": "Appear Online",
"contactDisconnect": "Disconnect from Contact (if you do not have Appear Offline set this contact may still be able to reestablish a connection to you)",
"profileAppearOfflineDescription": "By default, when Cwtch profile is enabled it automatically attempts to connect to know contacts, and allows inbound connections. This settings disables those actions and allows you to choose, manually, which contacts to connect to.",
"profileAppearOffline": "Appear Offline",
"deleteServerConfirmBtn": "Usuń",
"cannotDeleteServerIfActiveGroups": "There are active groups associated with this Cwtch Server. Please delete them prior to deleting this Cwtch Server entry.",
"groupsOnThisServerLabel": "Grupy na tym serwerze, których jesteś członkiem",
"serverinfoNoGroupInfo": "There are no groups associated with this Cwtch Server.",
"preserveHistorySettingDescription": "By default, Cwtch will purge conversation history when Cwtch is shutdown. If this setting is enabled, Cwtch will preserve the conversation history of peer conversations.",
"defaultPreserveHistorySetting": "Preserve Conversation History",
"localeUk": "Ukrainian \/ українською",
"profileEnabledDescription": "Activate or Deactivate the profile.",
"localeSw": "Swahili \/ Kiswahili",
"localeSv": "Swedish \/ Svenska",
"fontScalingDescription": "Adjust the relative font scaling factor applied to text and widgets.",
"defaultScalingText": "Domyślny rozmiar tekstu (skalowanie:",
"localeJa": "Japanese \/ 日本語",
"retryConnectionTooltip": "Cwtch retries peers regularly, but you can tell Cwtch to try sooner by pushing this button.",
"retryConnection": "Retry",
"availabilityStatusTooltip": "Set your availability status",
"profileInfoHint3": "Contacts will be able to see this information in Conversation Settings ",
"profileInfoHint2": "You can add up to 3 fields.",
"profileInfoHint": "Add some public information about yourself here e.g. blog, websites, brief bio.",
"availabilityStatusBusy": "Busy",
"availabilityStatusAway": "Away",
"availabilityStatusAvailable": "Available",
"blodeuweddWarning": "Blodeuwedd uses a local language model and a set of small auxiliary models to power its functionality. These techniques are often very effective they are not without error. \n\nWhile we have taken efforts to minimize the risk, there is still the possibility that Blodeuwedd outputs will be incorrect, hallucinated and\/or offensive.\n\nBecause of that Blodeuwedd requires downloading two additional components separate from Cwtch, the Blodeuwedd Model (or a compatible model) and the Blodeuwedd Runner. \n\nSee https:\/\/docs.cwtch.im\/docs\/settings\/experiments\/blodeuwedd for more information on obtaining these components and setting them up.",
"blodeuweddProcessing": "Blodeuwedd is processing...",
"blodeuweddTranslate": "Translate Message",
"blodeuweddSummarize": "Summarize Conversation",
"blodeuweddPath": "The directory where the Blodeuwedd is located on your computer.",
"blodeuweddNotSupported": "This version of Cwtch has been compiled without support for the Blodeuwedd Assistant.",
"blodeuweddDescription": "The Blodeuwedd assistant adds new features to Cwtch such as chat transcript summarization and message translation via a locally hosted language model.",
"blodeuweddExperimentEnable": "Blodeuwedd Assistant",
"localeKo": "Korean \/ 한국어",
"localeSk": "Slovak \/ Slovák",
"profileAutostartDescription": "Controls if the profile will be automatically launched on startup",
"profileEnabled": "Enable",
"profileAutostartLabel": "Autostart",
"localePtBr": "Brazilian Portuguese \/ Português do Brasil",
"localeNl": "Dutch \/ Dutch",
"experimentQRCodeDescription": "QR Code support allows sharing data (such as profile identity) by QR Codes",
"enableExperimentQRCode": "QR Codes",
"shareMenuQRCode": "Show QR Code",
"shareProfileMenuTooltop": "Share profile via...",
"acquiredTicketsFromServer": "Antispam Challenge Complete",
"acquiringTicketsFromServer": "Performing Antispam Challenge",
"errorDownloadDirectoryDoesNotExist": "Filesharing cannot be enabled because the Download Folder has not been set, or is set to a folder that does not exist.",
"localeTr": "Turecki \/ Türk",
"localeIt": "Włoski \/ Italiano",
"localeEn": "Angielski \/ English",
"tooltipUnpinConversation": "Unpin conversation from the top of \"Conversations\"",
"tooltipPinConversation": "Pin conversation to the top of \"Conversations\"",
"replyingTo": "Replying to %1",
"fileDownloadUnavailable": "This file appears unavailable for download. The sender may have disabled downloads for this file.",
"messageNoReplies": "There are no replies to this message.",
"headingReplies": "Replies",
"viewReplies": "View replies to this message",
"restartFileShare": "Start Sharing File",
"stopSharingFile": "Stop Sharing File",
"manageSharedFiles": "Manage Shared Files",
"localeDe": "Niemiecki \/ Deutsch",
"serverLabel": "Server",
"deleteBtn": "Usuń",
"saveBtn": "Zapisz",
"editProfile": "Edytuj profil",
"tooltipSubscript": "Indeks",
"tooltipBackToMessageEditing": "Powrót do edycji wiadomości",
"tooltipPreviewFormatting": "Podgląd Formatowanie wiadomości",
"tooltipBoldText": "Pogrubiona",
"tooltipItalicize": "Kursywa",
"profileOnionLabel": "Przekaż ten adres osobom, z którymi chcesz nawiązać kontakt",
"tooltipSuperscript": "Superskrypt",
"tooltipCode": "Kod \/ Monospace",
"settingImagePreviewsDescription": "Obrazy i zdjęcia profilowe będą pobierane i przeglądane automatycznie. Zalecamy, aby nie włączać tego eksperymentu, jeśli używasz Cwtch z niezaufanymi kontaktami.",
"localeNo": "Norweski \/ Norsk",
"localePt": "Portugalski \/ Portuguesa",
"settingTheme": "Użyj motywów świetlnych",
"localePl": "Polski \/ Polski",
"localeFr": "Francuski \/ Français",
"localeDa": "Duński \/ Dansk",
"localeCy": "Walijski \/ Cymraeg",
"tooltipStrikethrough": "Przekreślenie",
"localeLb": "Luksemburski \/ Lëtzebuergesch",
"localeEl": "Grecki \/ Ελληνικά",
"localeRo": "Rumuński \/ Română",
"localeEs": "Hiszpański \/ Español",
"localeRU": "Rosyjski \/ Русский",
"okButton": "OK",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Nie udało się ponownie włączyć optymalizacji użycia baterii dla Cwtch. Przejdź do Android \/ Ustawienia \/ Aplikacje \/ Cwtch \/ Bateria i ustaw Zużycie na 'Optymalizacja'",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Opcjonalne: wyłącz optymalizację użycia baterii przez Cwtch w systemie Android. Będzie to skutkować lepszą stabilnością w zamian za wyższy pobór energii",
"settingAndroidPowerExemption": "Ignoruj optymalizację użycia baterii przez Cwtch (Android)",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Ta funkcja wymaga włączenia w Ustawieniach funkcji eksperymentalnej: Grupy",
"messageFormattingDescription": "Włącz formatowanie tekstu w wyświetlanych wiadomościach, np. **pogrubiony** and *kursywa*",
"formattingExperiment": "Formatowanie wiadomości",
"clickableLinkError": "Nie udało się otworzyć linku",
"clickableLinksCopy": "Kopiuj link",
"clickableLinkOpen": "Otwórz link",
"clickableLinksWarning": "Otwarcie tego linku spowoduje uruchomienie aplikacji poza Cwtch i może ujawnić metadane lub w inny sposób obniżyć bezpieczeństwo Cwtch. Otwieraj tylko linki otrzymane od zaufanych osób. Czy na pewno chcesz kontynuować? ",
"shuttingDownApp": "Zamykanie...",
"successfullyImportedProfile": "Pomyślnie zaimportowano profil: %profile",
"failedToImportProfile": "Importowanie profilu nie powiodło się",
"importProfileTooltip": "Użyj zaszyfrowanej kopii zapasowej Cwtch aby zaimportować profil utworzony w Cwtch na innym urządzeniu.",
"importProfile": "Importuj profil",
"exportProfileTooltip": "Utwórz zaszyfrowany plik z kopią zapasową tego profilu. Zaszyfrowany plik można zaimportować do Cwtch na innym urządzeniu.",
"exportProfile": "Eksportuj profil",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Nowa wiadomość od %1",
"newMessageNotificationSimple": "Nowa wiadomość",
"notificationContentContactInfo": "Informacje o konwersacji",
"notificationContentSimpleEvent": "Bez zawartości",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Zmień zachowanie powiadomień dla tej konwersacji",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Wyświetlanie powiadomień dla tej konwersacji",
"settingsGroupExperiments": "Funkcje eksperymentalne",
"settingsGroupAppearance": "Wygląd",
"settingGroupBehaviour": "Zachowanie",
"notificationContentSettingDescription": "Zmienia zawartość powiadomień dla konwersacji",
"notificationPolicySettingDescription": "Zarządza domyślnymi ustawieniami wyświetlania powiadomień",
"notificationContentSettingLabel": "Zawartość powiadomień",
"notificationPolicySettingLabel": "Wyświetlanie powiadomień",
"conversationNotificationPolicyNever": "Nie",
"conversationNotificationPolicyOptIn": "Tak",
"conversationNotificationPolicyDefault": "Domyślne",
"notificationPolicyDefaultAll": "Dla wszystkich konwersacji (domyślne)",
"notificationPolicyOptIn": "Tylko dla wybranych konwersacji",
"notificationPolicyMute": "Wycisz",
"tooltipSelectACustomProfileImage": "Ustaw zdjęcie profilowe",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Zapamiętaj obecny konsensus Tor, aby użyć go przy następnym uruchomieniu Cwtch. Dzięki temu Tor uruchomi się szybciej. Jeśli opcja jest wyłączona, Cwtch usuwa zapisany konsensus przy uruchomieniu.",
"torSettingsEnableCache": "Zapamiętaj konsensus Tor",
"labelTorNetwork": "Sieć Tor",
"descriptionACNCircuitInfo": "Szczegółowe informacje na temat trasy wykorzystywanej przez anonimową sieć komunikacji, aby połączyć się z tą konwersacją.",
"labelACNCircuitInfo": "Informacje o trasie ACN",
"fileSharingSettingsDownloadFolderTooltip": "Przeglądaj, aby wybrać inny folder dla pobranych plików.",
"fileSharingSettingsDownloadFolderDescription": "Kiedy pliki są pobierane automatycznie (np. zdjęcia, kiedy opcja podglądu jest włączona), potrzebny jest folder dla pobranych plików.",
"torSettingsErrorSettingPort": "Numer portu musi być między 1 a 65535",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfigurastionDescription": "Nadpisz domyślną konfigurację Tor. Uwaga: To może być niebezpieczne. Włącz tę funkcję tylko jeśli wiesz, co robisz.",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Użyj niestandardowej konfiguracji Tor (torrc)",
"torSettingsCustomControlPortDescription": "Wybierz port dla połączeń kontrolnych z Tor proxy",
"torSettingsCustomControlPort": "Port kontrolny",
"torSettingsCustomSocksPortDescription": "Wybierz port dla połączeń przekazujących dane do Tor proxy",
"torSettingsCustomSocksPort": "Port SOCKS",
"torSettingsEnabledAdvancedDescription": "Użyj obecnego na twoim systemie serwisu Tor lub zmień parametry serwisu Tor w Cwtch",
"torSettingsEnabledAdvanced": "Włącz zaawansowaną konfigurację Tor",
"archiveConversation": "Zarchiwizuj tę konwersację",
"groupInviteSettingsWarning": "Zaproszono Cię do grupy! Aby wyświetlić to zaproszenie, włącz Grupy (eksperymentalne) w Ustawieniach",
"descriptionExperimentsGroups": "Grupy (eksperymentalne) łączą się z niezaufanymi serwerami, aby umożliwić komunikację grupową.",
"descriptionExperiments": "Funkcje eksperymentalne są opcjonalne. Dodają one funkcjonalności, które mogą być mniej prywatne niż domyślne konwersacje 1:1, np. Grupy, integracja z botami, itp.",
"invalidImportString": "Niepoprawny ciąg importu",
"enableGroups": "Włącz Grupy",
"todoPlaceholder": "Do zrobienia...",
"copiedToClipboardNotification": "Skopiowano do schowka",
"searchList": "Lista wyszukiwania",
"deleteConfirmLabel": "Wpisz USUŃ aby potwierdzić",
"largeTextLabel": "Duży",
"settingInterfaceZoom": "Przybliżenie",
"settingLanguage": "Język",
"blockUnknownLabel": "Blokuj nieznajomych",
"zoomLabel": "Przybliżenie interfejsu (wpływa głównie na rozmiar tekstu i przycisków)",
"versionBuilddate": "Wersja: %1 Zbudowana: %2",
"cwtchSettingsTitle": "Ustawienia Cwtch",
"unlock": "Odblokuj",
"yourServers": "Twoje serwery",
"yourProfiles": "Twoje profile",
"error0ProfilesLoadedForPassword": "Znaleziono 0 profili z tym hasłem",
"password": "Hasło",
"enterProfilePassword": "Wprowadź hasło aby wyświetlić profile",
"addNewProfileBtn": "Dodaj",
"deleteConfirmText": "USUŃ",
"deleteProfileConfirmBtn": "Usuń",
"deleteProfileBtn": "Usuń profil",
"passwordChangeError": "Zmiana hasła nie powiodła się: hasło niepoprawne",
"passwordErrorMatch": "Hasła nie są identyczne",
"saveProfileBtn": "Zapisz profil",
"createProfileBtn": "Utwórz profil",
"passwordErrorEmpty": "Hasło nie może być puste",
"password2Label": "Powtórz hasło",
"password1Label": "Hasło",
"currentPasswordLabel": "Obecne hasło",
"yourDisplayName": "Nazwa",
"noPasswordWarning": "Brak hasła do konta oznacza, że dane przechowywane na tym urządzeniu nie będą zaszyfrowane",
"radioNoPassword": "Niezaszyfrowany (brak hasła)",
"radioUsePassword": "Hasło",
"newProfile": "Nowy profil",
"defaultProfileName": "Nowy profil",
"profileName": "Nazwa",
"editProfileTitle": "Edytuj profil",
"addProfileTitle": "Dodaj nowy profil",
"unblockBtn": "Odblokuj",
"dontSavePeerHistory": "Nie",
"savePeerHistoryDescription": "Zapisywanie wiadomości",
"savePeerHistory": "Tak",
"blockBtn": "Zablokuj",
"displayNameLabel": "Nazwa",
"addressLabel": "Adresy",
"puzzleGameBtn": "Puzzle",
"bulletinsBtn": "Biuletyny",
"listsBtn": "Listy",
"chatBtn": "Chat",
"rejectGroupBtn": "Odrzuć",
"acceptGroupBtn": "Akceptuj",
"acceptGroupInviteLabel": "Czy chcesz zaakceptować zaproszenie do grupy",
"newGroupBtn": "Utwórz nową grupę",
"copyBtn": "Kopiuj",
"peerOfflineMessage": "Znajomy jest niedostępny, nie można dostarczyć wiadomości",
"peerBlockedMessage": "Użytkownik jest zablokowany",
"pendingLabel": "W toku",
"acknowledgedLabel": "OK",
"couldNotSendMsgError": "Wiadomość nie została wysłana",
"dmTooltip": "Kliknij, aby wysłać wiadomość",
"membershipDescription": "Lista użytkowników, którzy wysyłali wiadomości w tej grupie. Członkowie grupy, którzy nie wysyłali żadnych wiadomości nie są na tej liście.",
"addListItemBtn": "Dodaj",
"peerNotOnline": "Znajomy jest niedostępny. Nie można użyć aplikacji.",
"update": "Zaktualizuj",
"inviteBtn": "Zaproś",
"inviteToGroupLabel": "Zaproś do grupy",
"groupNameLabel": "Nazwa grupy",
"viewServerInfo": "Informacje o serwerze",
"serverNotSynced": "Synchronizacja wiadomości (to może chwilę potrwać)...",
"serverSynced": "Zsynchronizowano",
"serverConnectivityDisconnected": "Brak połączenia z serwerem",
"serverConnectivityConnected": "Połączono z serwerem",
"serverInfo": "Informacje o serwerze",
"invitationLabel": "Zaproszenie",
"search": "Szukaj...",
"blocked": "Zablokowany",
"pasteAddressToAddContact": "Wklej adres Cwtch znajomego, zaproszenie do grupy albo pęk kluczy",
"titlePlaceholder": "Tytuł...",
"postNewBulletinLabel": "Opublikuj nowy biuletyn",
"newBulletinLabel": "Nowy biuletyn",
"joinGroup": "Dołącz do grupy",
"createGroup": "Utwórz grupę",
"addPeer": "Dodaj znajomego",
"groupAddr": "Adres",
"invitation": "Zaproszenie",
"server": "Serwer",
"peerName": "Nazwa",
"peerAddress": "Adres",
"joinGroupTab": "Dołącz do grupy",
"createGroupTab": "Utwórz grupę",
"addPeerTab": "Dodaj znajomego",
"createGroupBtn": "Utwórz",
"defaultGroupName": "Nowa grupa",
"createGroupTitle": "Utwórz grupę",
"msgAddToAccept": "Dodaj tego użytkownika do znajomych aby pobrać plik.",
"btnSendFile": "Wyślij plik",
"msgConfirmSend": "Na pewno chcesz wysłać ten plik?",
"msgFileTooBig": "Rozmiar pliku nie może przekraczać 10 GB",
"storageMigrationModalMessage": "Migrowanie profili do nowego formatu. To może chwilę potrwać...",
"loadingCwtch": "Ładowanie Cwtch...",
"themeColorLabel": "Motyw",
"themeNameNeon2": "Neon 2",
"themeNameNeon1": "Neon 1",
"themeNameMidnight": "Północ",
"themeNameMermaid": "Syrena",
"themeNamePumpkin": "Dynia",
"themeNameGhost": "Duch",
"themeNameVampire": "Wampir",
"themeNameWitch": "Czarownica",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"settingDownloadFolder": "Folder dla pobranych plików",
"settingImagePreviews": "Podgląd zdjęć i zdjęcia profilowe",
"experimentClickableLinksDescription": "Klikalne linki (eksperymentalne). Umożliwia klikanie na linki w wiadomościach, aby je otworzyć",
"enableExperimentClickableLinks": "Włącz klikalne linki",
"serverConnectionsLabel": "Połączenie",
"serverTotalMessagesLabel": "Wiadomości łącznie",
"serverMetricsLabel": "Statystyki serwera",
"manageKnownServersShort": "Serwery",
"manageKnownServersLong": "Zarządzaj znanymi serwerami",
"displayNameTooltip": "Wprowadź nazwę",
"manageKnownServersButton": "Zarządzaj znanymi serwerami",
"fieldDescriptionLabel": "Opis",
"importLocalServerButton": "Importuj %1",
"importLocalServerSelectText": "Wybierz lokalny serwer",
"importLocalServerLabel": "Importuj lokalnie hostowany serwer",
"fileCheckingStatus": "Sprawdzanie statusu pobierania",
"fileInterrupted": "Przerwano",
"encryptedServerDescription": "Zaszyfrowanie serwera hasłem chroni go przed dostępem innych osób korzystających z tego urządzenia.",
"plainServerDescription": "Zalecamy ustawienie hasła dla Cwtch. Jeśli hasło nie zostanie ustawione, każdy z dostępem do tego urządzenia uzyska dostęp do tego serwera, w tym do wrażliwych kluczy kryptograficznych.",
"deleteServerSuccess": "Usunięto serwer",
"settingServersDescription": "Hostowanie serwerów (eksperymentalne) umożliwia tworzenie i zarządzanie serwerami Cwtch",
"settingServers": "Hostowanie serwerów",
"unlockProfileTip": "Utwórz albo odblokuj profil aby rozpocząć!",
"unlockServerTip": "Utwórz albo odblokuj serwer aby rozpocząć!",
"serverAutostartDescription": "Decyduje, czy aplikacja automatycznie włączy serwer po uruchomieniu",
"serverDescriptionDescription": "Opis serwera widoczny tylko dla Ciebie",
"titleManageProfilesShort": "Profil",
"descriptionFileSharing": "Udostępnianie plików (eksperymentalne) umożliwia wysyłanie i otrzymywanie plików od znajomych i grup. Pamiętaj, że udostępnienie pliku grupie spowoduje bezpośrednie połączenie się członków grupy z Tobą przez Cwtch w celu pobrania pliku.",
"messageFileOffered": "Znajomy chce wysłać Ci plik",
"messageEnableFileSharing": "Włącz udostępnianie plików (eksperymentalne) aby wyświetlić tę wiadomość",
"descriptionStreamerMode": "Ukrywa wrażliwe elementy interfejsu, np. adresy profili i kontaktów, na potrzeby udostępniania swojego ekranu",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Ta konwersacja zostanie usunięta gdy zamkniesz Cwtch! Możesz włączyć zapisywanie wiadomości dla każdej konwersacji osobno w menu w prawym górnym rogu.",
"blockedMessageMessage": "Ta wiadomość jest od użytkownika, który został przez Ciebie zablokowany",
"plainProfileDescription": "Zalecamy ustawienie hasła dla profilu Cwtch. Jeśli hasło nie zostanie ustawione, każdy z dostępem do tego urządzenia uzyska dostęp do tego profilu, w tym do wiadomości, znajomych i wrażliwych kluczy kryptograficznych.",
"encryptedProfileDescription": "Zaszyfrowanie profilu hasłem chroni go przed dostępem innych osób korzystających z tego urządzenia",
"addContactConfirm": "Dodaj znajomego %1",
"addContact": "Dodaj znajomego",
"contactGoto": "Przejdź do konwersacji z %1",
"settingUIColumnOptionSame": "Tak samo jak w przypadku trybu wertykalnego",
"settingUIColumnLandscape": "Kolumny interfejsu w trybie horyzontalnym",
"settingUIColumnPortrait": "Kolumny interfejsu w trybie wertykalnym",
"tooltipRejectContactRequest": "Odrzuć zaproszenie do znajomych",
"tooltipAcceptContactRequest": "Akceptuj zaproszenie do znajomych",
"notificationNewMessageFromPeer": "Nowa wiadomość od znajomego!",
"shutdownCwtchDialog": "Zamknąć Cwtch? Wszystkie połączenia zostaną zakończone, a aplikacja zostanie zamknięta.",
"malformedMessage": "Wiadomość uszkodzona",
"profileDeleteSuccess": "Profil został usunięty",
"debugLog": "Włącz zapisywanie logów konsoli",
"torNetworkStatus": "Status sieci Tor",
"addContactFirst": "Wybierz lub dodaj znajomego aby rozpocząć konwersację.",
"createProfileToBegin": "Utwórz albo odblokuj profil aby rozpocząć",
"nickChangeSuccess": "Nazwa profilu została zmieniona",
"addServerFirst": "Musisz dodać serwer, aby utworzyć grupę",
"deleteProfileSuccess": "Profil został usunięty",
"sendInvite": "Wyślij zaproszenie do znajomych albo do grupy",
"sendAnInvitation": "You sent an invitation for: ",
"contactSuggestion": "This is a contact suggestion for: ",
"rejected": "Odrzucono!",
"accepted": "Zaakceptowano!",
"chatHistoryDefault": "Ta konwersacja zostanie usunięta gdy zamkniesz Cwtch! Możesz włączyć zapisywanie wiadomości dla każdej konwersacji osobno w menu w prawym górnym rogu.",
"yesLeave": "Opuść",
"reallyLeaveThisGroupPrompt": "Na pewno chcesz opuścić tę grupę? Wszystkie wiadomości i atrybuty zostaną usunięte.",
"leaveConversation": "Opuść grupę",
"inviteToGroup": "Zaproszono Cię do grupy:",
"successfullAddedContact": "Dodano znajomego ",
"descriptionBlockUnknownConnections": "Blokowanie połączeń od osób, które nie są na liście Twoich znajomych.",
"titleManageProfiles": "Zarządzaj Profilami",
"tooltipUnlockProfiles": "Wprowadź hasło, aby odblokować zaszyfrowane profile.",
"titleManageContacts": "Konwersacje",
"tooltipAddContact": "Dodaj znajomego lub grupę",
"tooltipOpenSettings": "Ustawienia",
"contactAlreadyExists": "Ten znajomy już istnieje",
"conversationSettings": "Ustawienia konwersacji",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Aby usunąć ten profil, wprowadź hasło.",
"addNewItem": "Dodaj do listy",
"addListItem": "Add a New List Item",
"newConnectionPaneTitle": "Nowe połączenie",
"networkStatusOnline": "Połączono",
"networkStatusConnecting": "Łączenie z siecią i znajomymi...",
"networkStatusAttemptingTor": "Próba połączenia z siecią Tor",
"networkStatusDisconnected": "Rozłączono. Sprawdź połączenie z Internetem",
"viewGroupMembershipTooltip": "Wyświetl członków grupy",
"loadingTor": "Ładowanie Tor...",
"smallTextLabel": "Mały",
"builddate": "Zbudowana: %2",
"version": "Wersja %1",
"versionTor": "Wersja %1 , wersja Tor %2",
"experimentsEnabled": "Włącz funkcje eksperymentalne",
"themeDark": "Ciemny",
"themeLight": "Jasny",
"titleManageServers": "Zarządzaj serwerami",
"newPassword": "Nowe hasło",
"torVersion": "Wersja Tor",
"torStatus": "Status Tor",
"resetTor": "Reset",
"cancel": "Anuluj",
"sendMessage": "Wyślij wiadomość",
"shutdownCwtchTooltip": "Zamknij Cwtch",
"shutdownCwtchDialogTitle": "Zamknąć Cwtch?",
"shutdownCwtchAction": "Zamknij Cwtch",
"tooltipShowPassword": "Pokaż hasło",
"tooltipHidePassword": "Ukryj hasło",
"notificationNewMessageFromGroup": "Nowa wiadomość w grupie!",
"tooltipReplyToThisMessage": "Odpowiedz na tę wiadomość",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Usuń cytowaną wiadomość.",
"settingUIColumnDouble12Ratio": "Podwójny (1:2)",
"settingUIColumnSingle": "Pojedynczy",
"settingUIColumnDouble14Ratio": "Podwójny (1:4)",
"placeholderEnterMessage": "Wpisz wiadomość...",
"showMessageButton": "Pokaż wiadomość",
"addServerTitle": "Dodaj serwer",
"editServerTitle": "Edytuj serwer",
"serverAddress": "Adres serwera",
"serverDescriptionLabel": "Opis serwera",
"serverEnabled": "Serwer włączony",
"serverEnabledDescription": "Uruchom lub zatrzymaj serwer",
"serverAutostartLabel": "Autostart",
"saveServerButton": "Zapisz serwer",
"serversManagerTitleLong": "Serwery, które hostujesz",
"serversManagerTitleShort": "Serwery",
"addServerTooltip": "Dodaj nowy serwer",
"enterServerPassword": "Wprowadź hasło, aby odblokować serwer",
"enterCurrentPasswordForDeleteServer": "Wprowadź aktualne hasło, aby usunąć ten serwer",
"newMessagesLabel": "Nowe wiadomości",
"copyAddress": "Skopiuj adres",
"fileSavedTo": "Zapisano do",
"verfiyResumeButton": "Zweryfikuj\/wznów",
"copyServerKeys": "Kopiuj klucze",
"streamerModeLabel": "Tryb streamera\/prezentacji",
"retrievingManifestMessage": "Pobieranie informacji o pliku...",
"openFolderButton": "Otwórz folder",
"downloadFileButton": "Pobierz",
"labelFilename": "Nazwa pliku",
"labelFilesize": "Rozmiar",
"messageFileSent": "Plik został wysłany",
"tooltipSendFile": "Wyślij plik",
"settingFileSharing": "Udostępnianie plików"
}