A Flutter based Cwtch UI https://cwtch.im
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

353 lines
21 KiB

{
"@@locale": "pl",
"@@last_modified": "2022-07-21T19:54:08+02:00",
"tooltipUnpinConversation": "Unpin conversation from the top of \"Conversations\"",
"tooltipPinConversation": "Pin conversation to the top of \"Conversations\"",
"replyingTo": "Replying to %1",
"fileDownloadUnavailable": "This file appears unavailable for download. The sender may have disabled downloads for this file.",
"messageNoReplies": "There are no replies to this message.",
"headingReplies": "Replies",
"viewReplies": "View replies to this message",
"restartFileShare": "Start Sharing File",
"stopSharingFile": "Stop Sharing File",
"manageSharedFiles": "Manage Shared Files",
"localeDe": "Niemiecki \/ Deutsch",
"serverLabel": "Server",
"deleteBtn": "Usuń",
"saveBtn": "Zapisz",
"editProfile": "Edytuj profil",
"tooltipSubscript": "Indeks",
"tooltipBackToMessageEditing": "Powrót do edycji wiadomości",
"tooltipPreviewFormatting": "Podgląd Formatowanie wiadomości",
"tooltipBoldText": "Pogrubiona",
"tooltipItalicize": "Kursywa",
"profileOnionLabel": "Przekaż ten adres osobom, z którymi chcesz nawiązać kontakt",
"tooltipSuperscript": "Superskrypt",
"tooltipCode": "Kod \/ Monospace",
"settingImagePreviewsDescription": "Obrazy i zdjęcia profilowe będą pobierane i przeglądane automatycznie. Zalecamy, aby nie włączać tego eksperymentu, jeśli używasz Cwtch z niezaufanymi kontaktami.",
"localeNo": "Norweski \/ Norsk",
"localePt": "Portugalski \/ Portuguesa",
"settingTheme": "Użyj motywów świetlnych",
"localePl": "Polski \/ Polski",
"localeIt": "Włoski \/ Italiana",
"localeFr": "Francuski \/ Français",
"localeDa": "Duński \/ Dansk",
"localeEn": "Angielski \/ Angielski",
"localeCy": "Walijski \/ Cymraeg",
"tooltipStrikethrough": "Przekreślenie",
"localeLb": "Luksemburski \/ Lëtzebuergesch",
"localeEl": "Grecki \/ Ελληνικά",
"localeRo": "Rumuński \/ Română",
"localeEs": "Hiszpański \/ Español",
"localeRU": "Rosyjski \/ Русский",
"okButton": "OK",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Nie udało się ponownie włączyć optymalizacji użycia baterii dla Cwtch. Przejdź do Android \/ Ustawienia \/ Aplikacje \/ Cwtch \/ Bateria i ustaw Zużycie na 'Optymalizacja'",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Opcjonalne: wyłącz optymalizację użycia baterii przez Cwtch w systemie Android. Będzie to skutkować lepszą stabilnością w zamian za wyższy pobór energii",
"settingAndroidPowerExemption": "Ignoruj optymalizację użycia baterii przez Cwtch (Android)",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Ta funkcja wymaga włączenia w Ustawieniach funkcji eksperymentalnej: Grupy",
"messageFormattingDescription": "Włącz formatowanie tekstu w wyświetlanych wiadomościach, np. **pogrubiony** and *kursywa*",
"formattingExperiment": "Formatowanie wiadomości",
"clickableLinkError": "Nie udało się otworzyć linku",
"clickableLinksCopy": "Kopiuj link",
"clickableLinkOpen": "Otwórz link",
"clickableLinksWarning": "Otwarcie tego linku spowoduje uruchomienie aplikacji poza Cwtch i może ujawnić metadane lub w inny sposób obniżyć bezpieczeństwo Cwtch. Otwieraj tylko linki otrzymane od zaufanych osób. Czy na pewno chcesz kontynuować? ",
"shuttingDownApp": "Zamykanie...",
"successfullyImportedProfile": "Pomyślnie zaimportowano profil: %profile",
"failedToImportProfile": "Importowanie profilu nie powiodło się",
"importProfileTooltip": "Użyj zaszyfrowanej kopii zapasowej Cwtch aby zaimportować profil utworzony w Cwtch na innym urządzeniu.",
"importProfile": "Importuj profil",
"exportProfileTooltip": "Utwórz zaszyfrowany plik z kopią zapasową tego profilu. Zaszyfrowany plik można zaimportować do Cwtch na innym urządzeniu.",
"exportProfile": "Eksportuj profil",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Nowa wiadomość od %1",
"newMessageNotificationSimple": "Nowa wiadomość",
"notificationContentContactInfo": "Informacje o konwersacji",
"notificationContentSimpleEvent": "Bez zawartości",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Zmień zachowanie powiadomień dla tej konwersacji",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Wyświetlanie powiadomień dla tej konwersacji",
"settingsGroupExperiments": "Funkcje eksperymentalne",
"settingsGroupAppearance": "Wygląd",
"settingGroupBehaviour": "Zachowanie",
"notificationContentSettingDescription": "Zmienia zawartość powiadomień dla konwersacji",
"notificationPolicySettingDescription": "Zarządza domyślnymi ustawieniami wyświetlania powiadomień",
"notificationContentSettingLabel": "Zawartość powiadomień",
"notificationPolicySettingLabel": "Wyświetlanie powiadomień",
"conversationNotificationPolicyNever": "Nie",
"conversationNotificationPolicyOptIn": "Tak",
"conversationNotificationPolicyDefault": "Domyślne",
"notificationPolicyDefaultAll": "Dla wszystkich konwersacji (domyślne)",
"notificationPolicyOptIn": "Tylko dla wybranych konwersacji",
"notificationPolicyMute": "Wycisz",
"tooltipSelectACustomProfileImage": "Ustaw zdjęcie profilowe",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Zapamiętaj obecny konsensus Tor, aby użyć go przy następnym uruchomieniu Cwtch. Dzięki temu Tor uruchomi się szybciej. Jeśli opcja jest wyłączona, Cwtch usuwa zapisany konsensus przy uruchomieniu.",
"torSettingsEnableCache": "Zapamiętaj konsensus Tor",
"labelTorNetwork": "Sieć Tor",
"descriptionACNCircuitInfo": "Szczegółowe informacje na temat trasy wykorzystywanej przez anonimową sieć komunikacji, aby połączyć się z tą konwersacją.",
"labelACNCircuitInfo": "Informacje o trasie ACN",
"fileSharingSettingsDownloadFolderTooltip": "Przeglądaj, aby wybrać inny folder dla pobranych plików.",
"fileSharingSettingsDownloadFolderDescription": "Kiedy pliki są pobierane automatycznie (np. zdjęcia, kiedy opcja podglądu jest włączona), potrzebny jest folder dla pobranych plików.",
"torSettingsErrorSettingPort": "Numer portu musi być między 1 a 65535",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfigurastionDescription": "Nadpisz domyślną konfigurację Tor. Uwaga: To może być niebezpieczne. Włącz tę funkcję tylko jeśli wiesz, co robisz.",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Użyj niestandardowej konfiguracji Tor (torrc)",
"torSettingsCustomControlPortDescription": "Wybierz port dla połączeń kontrolnych z Tor proxy",
"torSettingsCustomControlPort": "Port kontrolny",
"torSettingsCustomSocksPortDescription": "Wybierz port dla połączeń przekazujących dane do Tor proxy",
"torSettingsCustomSocksPort": "Port SOCKS",
"torSettingsEnabledAdvancedDescription": "Użyj obecnego na twoim systemie serwisu Tor lub zmień parametry serwisu Tor w Cwtch",
"torSettingsEnabledAdvanced": "Włącz zaawansowaną konfigurację Tor",
"archiveConversation": "Zarchiwizuj tę konwersację",
"groupInviteSettingsWarning": "Zaproszono Cię do grupy! Aby wyświetlić to zaproszenie, włącz Grupy (eksperymentalne) w Ustawieniach",
"descriptionExperimentsGroups": "Grupy (eksperymentalne) łączą się z niezaufanymi serwerami, aby umożliwić komunikację grupową.",
"descriptionExperiments": "Funkcje eksperymentalne są opcjonalne. Dodają one funkcjonalności, które mogą być mniej prywatne niż domyślne konwersacje 1:1, np. Grupy, integracja z botami, itp.",
"invalidImportString": "Niepoprawny ciąg importu",
"enableGroups": "Włącz Grupy",
"todoPlaceholder": "Do zrobienia...",
"copiedToClipboardNotification": "Skopiowano do schowka",
"searchList": "Lista wyszukiwania",
"deleteConfirmLabel": "Wpisz USUŃ aby potwierdzić",
"largeTextLabel": "Duży",
"settingInterfaceZoom": "Przybliżenie",
"settingLanguage": "Język",
"blockUnknownLabel": "Blokuj nieznajomych",
"zoomLabel": "Przybliżenie interfejsu (wpływa głównie na rozmiar tekstu i przycisków)",
"versionBuilddate": "Wersja: %1 Zbudowana: %2",
"cwtchSettingsTitle": "Ustawienia Cwtch",
"unlock": "Odblokuj",
"yourServers": "Twoje serwery",
"yourProfiles": "Twoje profile",
"error0ProfilesLoadedForPassword": "Znaleziono 0 profili z tym hasłem",
"password": "Hasło",
"enterProfilePassword": "Wprowadź hasło aby wyświetlić profile",
"addNewProfileBtn": "Dodaj",
"deleteConfirmText": "USUŃ",
"deleteProfileConfirmBtn": "Usuń",
"deleteProfileBtn": "Usuń profil",
"passwordChangeError": "Zmiana hasła nie powiodła się: hasło niepoprawne",
"passwordErrorMatch": "Hasła nie są identyczne",
"saveProfileBtn": "Zapisz profil",
"createProfileBtn": "Utwórz profil",
"passwordErrorEmpty": "Hasło nie może być puste",
"password2Label": "Powtórz hasło",
"password1Label": "Hasło",
"currentPasswordLabel": "Obecne hasło",
"yourDisplayName": "Nazwa",
"noPasswordWarning": "Brak hasła do konta oznacza, że dane przechowywane na tym urządzeniu nie będą zaszyfrowane",
"radioNoPassword": "Niezaszyfrowany (brak hasła)",
"radioUsePassword": "Hasło",
"newProfile": "Nowy profil",
"defaultProfileName": "Nowy profil",
"profileName": "Nazwa",
"editProfileTitle": "Edytuj profil",
"addProfileTitle": "Dodaj nowy profil",
"unblockBtn": "Odblokuj",
"dontSavePeerHistory": "Nie",
"savePeerHistoryDescription": "Zapisywanie wiadomości",
"savePeerHistory": "Tak",
"blockBtn": "Zablokuj",
"displayNameLabel": "Nazwa",
"addressLabel": "Adresy",
"puzzleGameBtn": "Puzzle",
"bulletinsBtn": "Biuletyny",
"listsBtn": "Listy",
"chatBtn": "Chat",
"rejectGroupBtn": "Odrzuć",
"acceptGroupBtn": "Akceptuj",
"acceptGroupInviteLabel": "Czy chcesz zaakceptować zaproszenie do grupy",
"newGroupBtn": "Utwórz nową grupę",
"copyBtn": "Kopiuj",
"peerOfflineMessage": "Znajomy jest niedostępny, nie można dostarczyć wiadomości",
"peerBlockedMessage": "Użytkownik jest zablokowany",
"pendingLabel": "W toku",
"acknowledgedLabel": "OK",
"couldNotSendMsgError": "Wiadomość nie została wysłana",
"dmTooltip": "Kliknij, aby wysłać wiadomość",
"membershipDescription": "Lista użytkowników, którzy wysyłali wiadomości w tej grupie. Członkowie grupy, którzy nie wysyłali żadnych wiadomości nie są na tej liście.",
"addListItemBtn": "Dodaj",
"peerNotOnline": "Znajomy jest niedostępny. Nie można użyć aplikacji.",
"update": "Zaktualizuj",
"inviteBtn": "Zaproś",
"inviteToGroupLabel": "Zaproś do grupy",
"groupNameLabel": "Nazwa grupy",
"viewServerInfo": "Informacje o serwerze",
"serverNotSynced": "Synchronizacja wiadomości (to może chwilę potrwać)...",
"serverSynced": "Zsynchronizowano",
"serverConnectivityDisconnected": "Brak połączenia z serwerem",
"serverConnectivityConnected": "Połączono z serwerem",
"serverInfo": "Informacje o serwerze",
"invitationLabel": "Zaproszenie",
"search": "Szukaj...",
"blocked": "Zablokowany",
"pasteAddressToAddContact": "Wklej adres Cwtch znajomego, zaproszenie do grupy albo pęk kluczy",
"titlePlaceholder": "Tytuł...",
"postNewBulletinLabel": "Opublikuj nowy biuletyn",
"newBulletinLabel": "Nowy biuletyn",
"joinGroup": "Dołącz do grupy",
"createGroup": "Utwórz grupę",
"addPeer": "Dodaj znajomego",
"groupAddr": "Adres",
"invitation": "Zaproszenie",
"server": "Serwer",
"peerName": "Nazwa",
"peerAddress": "Adres",
"joinGroupTab": "Dołącz do grupy",
"createGroupTab": "Utwórz grupę",
"addPeerTab": "Dodaj znajomego",
"createGroupBtn": "Utwórz",
"defaultGroupName": "Nowa grupa",
"createGroupTitle": "Utwórz grupę",
"msgAddToAccept": "Dodaj tego użytkownika do znajomych aby pobrać plik.",
"btnSendFile": "Wyślij plik",
"msgConfirmSend": "Na pewno chcesz wysłać ten plik?",
"msgFileTooBig": "Rozmiar pliku nie może przekraczać 10 GB",
"storageMigrationModalMessage": "Migrowanie profili do nowego formatu. To może chwilę potrwać...",
"loadingCwtch": "Ładowanie Cwtch...",
"themeColorLabel": "Motyw",
"themeNameNeon2": "Neon 2",
"themeNameNeon1": "Neon 1",
"themeNameMidnight": "Północ",
"themeNameMermaid": "Syrena",
"themeNamePumpkin": "Dynia",
"themeNameGhost": "Duch",
"themeNameVampire": "Wampir",
"themeNameWitch": "Czarownica",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"settingDownloadFolder": "Folder dla pobranych plików",
"settingImagePreviews": "Podgląd zdjęć i zdjęcia profilowe",
"experimentClickableLinksDescription": "Klikalne linki (eksperymentalne). Umożliwia klikanie na linki w wiadomościach, aby je otworzyć",
"enableExperimentClickableLinks": "Włącz klikalne linki",
"serverConnectionsLabel": "Połączenie",
"serverTotalMessagesLabel": "Wiadomości łącznie",
"serverMetricsLabel": "Statystyki serwera",
"manageKnownServersShort": "Serwery",
"manageKnownServersLong": "Zarządzaj znanymi serwerami",
"displayNameTooltip": "Wprowadź nazwę",
"manageKnownServersButton": "Zarządzaj znanymi serwerami",
"fieldDescriptionLabel": "Opis",
"groupsOnThisServerLabel": "Grupy na tym serwerze, których jesteś członkiem",
"importLocalServerButton": "Importuj %1",
"importLocalServerSelectText": "Wybierz lokalny serwer",
"importLocalServerLabel": "Importuj lokalnie hostowany serwer",
"fileCheckingStatus": "Sprawdzanie statusu pobierania",
"fileInterrupted": "Przerwano",
"encryptedServerDescription": "Zaszyfrowanie serwera hasłem chroni go przed dostępem innych osób korzystających z tego urządzenia.",
"plainServerDescription": "Zalecamy ustawienie hasła dla Cwtch. Jeśli hasło nie zostanie ustawione, każdy z dostępem do tego urządzenia uzyska dostęp do tego serwera, w tym do wrażliwych kluczy kryptograficznych.",
"deleteServerConfirmBtn": "Usuń",
"deleteServerSuccess": "Usunięto serwer",
"settingServersDescription": "Hostowanie serwerów (eksperymentalne) umożliwia tworzenie i zarządzanie serwerami Cwtch",
"settingServers": "Hostowanie serwerów",
"unlockProfileTip": "Utwórz albo odblokuj profil aby rozpocząć!",
"unlockServerTip": "Utwórz albo odblokuj serwer aby rozpocząć!",
"serverAutostartDescription": "Decyduje, czy aplikacja automatycznie włączy serwer po uruchomieniu",
"serverDescriptionDescription": "Opis serwera widoczny tylko dla Ciebie",
"titleManageProfilesShort": "Profil",
"descriptionFileSharing": "Udostępnianie plików (eksperymentalne) umożliwia wysyłanie i otrzymywanie plików od znajomych i grup. Pamiętaj, że udostępnienie pliku grupie spowoduje bezpośrednie połączenie się członków grupy z Tobą przez Cwtch w celu pobrania pliku.",
"messageFileOffered": "Znajomy chce wysłać Ci plik",
"messageEnableFileSharing": "Włącz udostępnianie plików (eksperymentalne) aby wyświetlić tę wiadomość",
"descriptionStreamerMode": "Ukrywa wrażliwe elementy interfejsu, np. adresy profili i kontaktów, na potrzeby udostępniania swojego ekranu",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Ta konwersacja zostanie usunięta gdy zamkniesz Cwtch! Możesz włączyć zapisywanie wiadomości dla każdej konwersacji osobno w menu w prawym górnym rogu.",
"blockedMessageMessage": "Ta wiadomość jest od użytkownika, który został przez Ciebie zablokowany",
"plainProfileDescription": "Zalecamy ustawienie hasła dla profilu Cwtch. Jeśli hasło nie zostanie ustawione, każdy z dostępem do tego urządzenia uzyska dostęp do tego profilu, w tym do wiadomości, znajomych i wrażliwych kluczy kryptograficznych.",
"encryptedProfileDescription": "Zaszyfrowanie profilu hasłem chroni go przed dostępem innych osób korzystających z tego urządzenia",
"addContactConfirm": "Dodaj znajomego %1",
"addContact": "Dodaj znajomego",
"contactGoto": "Przejdź do konwersacji z %1",
"settingUIColumnOptionSame": "Tak samo jak w przypadku trybu wertykalnego",
"settingUIColumnLandscape": "Kolumny interfejsu w trybie horyzontalnym",
"settingUIColumnPortrait": "Kolumny interfejsu w trybie wertykalnym",
"tooltipRejectContactRequest": "Odrzuć zaproszenie do znajomych",
"tooltipAcceptContactRequest": "Akceptuj zaproszenie do znajomych",
"notificationNewMessageFromPeer": "Nowa wiadomość od znajomego!",
"shutdownCwtchDialog": "Zamknąć Cwtch? Wszystkie połączenia zostaną zakończone, a aplikacja zostanie zamknięta.",
"malformedMessage": "Wiadomość uszkodzona",
"profileDeleteSuccess": "Profil został usunięty",
"debugLog": "Włącz zapisywanie logów konsoli",
"torNetworkStatus": "Status sieci Tor",
"addContactFirst": "Wybierz lub dodaj znajomego aby rozpocząć konwersację.",
"createProfileToBegin": "Utwórz albo odblokuj profil aby rozpocząć",
"nickChangeSuccess": "Nazwa profilu została zmieniona",
"addServerFirst": "Musisz dodać serwer, aby utworzyć grupę",
"deleteProfileSuccess": "Profil został usunięty",
"sendInvite": "Wyślij zaproszenie do znajomych albo do grupy",
"sendAnInvitation": "You sent an invitation for: ",
"contactSuggestion": "This is a contact suggestion for: ",
"rejected": "Odrzucono!",
"accepted": "Zaakceptowano!",
"chatHistoryDefault": "Ta konwersacja zostanie usunięta gdy zamkniesz Cwtch! Możesz włączyć zapisywanie wiadomości dla każdej konwersacji osobno w menu w prawym górnym rogu.",
"yesLeave": "Opuść",
"reallyLeaveThisGroupPrompt": "Na pewno chcesz opuścić tę grupę? Wszystkie wiadomości i atrybuty zostaną usunięte.",
"leaveConversation": "Opuść grupę",
"inviteToGroup": "Zaproszono Cię do grupy:",
"successfullAddedContact": "Dodano znajomego ",
"descriptionBlockUnknownConnections": "Blokowanie połączeń od osób, które nie są na liście Twoich znajomych.",
"titleManageProfiles": "Zarządzaj Profilami",
"tooltipUnlockProfiles": "Wprowadź hasło, aby odblokować zaszyfrowane profile.",
"titleManageContacts": "Konwersacje",
"tooltipAddContact": "Dodaj znajomego lub grupę",
"tooltipOpenSettings": "Ustawienia",
"contactAlreadyExists": "Ten znajomy już istnieje",
"conversationSettings": "Ustawienia konwersacji",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Aby usunąć ten profil, wprowadź hasło.",
"addNewItem": "Dodaj do listy",
"addListItem": "Add a New List Item",
"newConnectionPaneTitle": "Nowe połączenie",
"networkStatusOnline": "Połączono",
"networkStatusConnecting": "Łączenie z siecią i znajomymi...",
"networkStatusAttemptingTor": "Próba połączenia z siecią Tor",
"networkStatusDisconnected": "Rozłączono. Sprawdź połączenie z Internetem",
"viewGroupMembershipTooltip": "Wyświetl członków grupy",
"loadingTor": "Ładowanie Tor...",
"smallTextLabel": "Mały",
"defaultScalingText": "Domyślny rozmiar tekstu (skalowanie:",
"builddate": "Zbudowana: %2",
"version": "Wersja %1",
"versionTor": "Wersja %1 , wersja Tor %2",
"experimentsEnabled": "Włącz funkcje eksperymentalne",
"themeDark": "Ciemny",
"themeLight": "Jasny",
"titleManageServers": "Zarządzaj serwerami",
"newPassword": "Nowe hasło",
"torVersion": "Wersja Tor",
"torStatus": "Status Tor",
"resetTor": "Reset",
"cancel": "Anuluj",
"sendMessage": "Wyślij wiadomość",
"shutdownCwtchTooltip": "Zamknij Cwtch",
"shutdownCwtchDialogTitle": "Zamknąć Cwtch?",
"shutdownCwtchAction": "Zamknij Cwtch",
"tooltipShowPassword": "Pokaż hasło",
"tooltipHidePassword": "Ukryj hasło",
"notificationNewMessageFromGroup": "Nowa wiadomość w grupie!",
"tooltipReplyToThisMessage": "Odpowiedz na tę wiadomość",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Usuń cytowaną wiadomość.",
"settingUIColumnDouble12Ratio": "Podwójny (1:2)",
"settingUIColumnSingle": "Pojedynczy",
"settingUIColumnDouble14Ratio": "Podwójny (1:4)",
"placeholderEnterMessage": "Wpisz wiadomość...",
"showMessageButton": "Pokaż wiadomość",
"addServerTitle": "Dodaj serwer",
"editServerTitle": "Edytuj serwer",
"serverAddress": "Adres serwera",
"serverDescriptionLabel": "Opis serwera",
"serverEnabled": "Serwer włączony",
"serverEnabledDescription": "Uruchom lub zatrzymaj serwer",
"serverAutostartLabel": "Autostart",
"saveServerButton": "Zapisz serwer",
"serversManagerTitleLong": "Serwery, które hostujesz",
"serversManagerTitleShort": "Serwery",
"addServerTooltip": "Dodaj nowy serwer",
"enterServerPassword": "Wprowadź hasło, aby odblokować serwer",
"enterCurrentPasswordForDeleteServer": "Wprowadź aktualne hasło, aby usunąć ten serwer",
"newMessagesLabel": "Nowe wiadomości",
"copyAddress": "Skopiuj adres",
"fileSavedTo": "Zapisano do",
"verfiyResumeButton": "Zweryfikuj\/wznów",
"copyServerKeys": "Kopiuj klucze",
"streamerModeLabel": "Tryb streamera\/prezentacji",
"retrievingManifestMessage": "Pobieranie informacji o pliku...",
"openFolderButton": "Otwórz folder",
"downloadFileButton": "Pobierz",
"labelFilename": "Nazwa pliku",
"labelFilesize": "Rozmiar",
"messageFileSent": "Plik został wysłany",
"tooltipSendFile": "Wyślij plik",
"settingFileSharing": "Udostępnianie plików"
}