Преглед на файлове

drone no tidy

pull/270/head
Dan Ballard преди 9 месеца
родител
ревизия
dfcf7f8777
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      .drone.yml

+ 0
- 1
.drone.yml Целия файл

@@ -10,7 +10,6 @@ pipeline:
- wget https://git.openprivacy.ca/openprivacy/buildfiles/raw/master/tor/torrc
- chmod a+x tor
- export GO111MODULE=on
- go mod tidy
- go mod vendor
- go get -u golang.org/x/lint/golint
quality:


Loading…
Отказ
Запис