microworlds/go.sum

3 lines
171 B
Plaintext

github.com/veandco/go-sdl2 v0.3.0 h1:IWYkHMp8V3v37NsKjszln8FFnX2+ab0538J371t+rss=
github.com/veandco/go-sdl2 v0.3.0/go.mod h1:FB+kTpX9YTE+urhYiClnRzpOXbiWgaU3+5F2AB78DPg=