cwtch-ui/lib/l10n/intl_sk.arb

421 lines
28 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
"@@locale": "sk",
"@@last_modified": "2024-02-12T08:05:24+01:00",
"settingsExperimentsShowPerformanceDescription": "Display an overlay graph of render time.",
"settingsExperimentsShowPerformanceTitle": "Show Performance Overlay",
"settingsImportThemeButton": "Import Theme",
"settingsImportThemeDescription": "Select theme directory to import for use in Cwtch",
"settingsImportThemeTitle": "Import Theme",
"settingsThemeErrorInvalid": "Error: Could not import $themeName, theme.yml missing, not a theme directory",
"settingThemeOverwriteQuestion": "Theme $themeName already exists, confirm overwrite?",
"settingThemeOverwriteConfirm": "Confirm",
"settingsThemeImagesDescription": "Enable display of images from themes",
"settingsThemeImages": "Theme Images",
"settingsGroupAbout": "About",
"localeUzbek": "Uzbek \/ Oʻzbekcha",
"profileOfflineAtStart": "Appear Offline at Startup",
"now": "Now",
"xSecondsAgo": "$seconds seconds ago",
"xMinutesAgo": "$minutes minutes ago",
"xHoursAgo": "$hours hours ago",
"xDaysAgo": "$days days ago",
"profileAllowUnknownContacts": "Allow Unknown Contacts",
"profileBlockUnknownContacts": "Block Unknown Contacts",
"profileDisableProfile": "Disable Profile",
"profileEnableProfile": "Enable Profile",
"profileAppearOnline": "Appear Online",
"contactDisconnect": "Disconnect from Contact (if you do not have Appear Offline set this contact may still be able to reestablish a connection to you)",
"profileAppearOfflineDescription": "By default, when Cwtch profile is enabled it automatically attempts to connect to know contacts, and allows inbound connections. This settings disables those actions and allows you to choose, manually, which contacts to connect to.",
"profileAppearOffline": "Appear Offline",
"deleteServerConfirmBtn": "Vážne vymazať server?",
"cannotDeleteServerIfActiveGroups": "There are active groups associated with this Cwtch Server. Please delete them prior to deleting this Cwtch Server entry.",
"groupsOnThisServerLabel": "Skupiny ktorých som členom a sú hostované na tomto servery",
"serverinfoNoGroupInfo": "There are no groups associated with this Cwtch Server.",
"preserveHistorySettingDescription": "By default, Cwtch will purge conversation history when Cwtch is shutdown. If this setting is enabled, Cwtch will preserve the conversation history of peer conversations.",
"defaultPreserveHistorySetting": "Preserve Conversation History",
"localeUk": "Ukrainian \/ українською",
"profileEnabledDescription": "Spustiť alebo zastaviť profil",
"localeSw": "Swahili \/ Kiswahili",
"localeSv": "Swedish \/ Svenska",
"fontScalingDescription": "Adjust the relative font scaling factor applied to text and widgets.",
"defaultScalingText": "Predvolená veľkosť textu (mierka):",
"localeJa": "Japanese \/ 日本語",
"retryConnectionTooltip": "Cwtch retries peers regularly, but you can tell Cwtch to try sooner by pushing this button.",
"retryConnection": "Retry",
"availabilityStatusTooltip": "Set your availability status",
"profileInfoHint3": "Contacts will be able to see this information in Conversation Settings ",
"profileInfoHint2": "You can add up to 3 fields.",
"profileInfoHint": "Add some public information about yourself here e.g. blog, websites, brief bio.",
"availabilityStatusBusy": "Busy",
"availabilityStatusAway": "Away",
"availabilityStatusAvailable": "Available",
"blodeuweddWarning": "Blodeuwedd uses a local language model and a set of small auxiliary models to power its functionality. These techniques are often very effective they are not without error. \n\nWhile we have taken efforts to minimize the risk, there is still the possibility that Blodeuwedd outputs will be incorrect, hallucinated and\/or offensive.\n\nBecause of that Blodeuwedd requires downloading two additional components separate from Cwtch, the Blodeuwedd Model (or a compatible model) and the Blodeuwedd Runner. \n\nSee https:\/\/docs.cwtch.im\/docs\/settings\/experiments\/blodeuwedd for more information on obtaining these components and setting them up.",
"blodeuweddProcessing": "Blodeuwedd is processing...",
"blodeuweddTranslate": "Translate Message",
"blodeuweddSummarize": "Summarize Conversation",
"blodeuweddPath": "The directory where the Blodeuwedd is located on your computer.",
"blodeuweddNotSupported": "This version of Cwtch has been compiled without support for the Blodeuwedd Assistant.",
"blodeuweddDescription": "The Blodeuwedd assistant adds new features to Cwtch such as chat transcript summarization and message translation via a locally hosted language model.",
"blodeuweddExperimentEnable": "Blodeuwedd Assistant",
"localeKo": "Korean \/ 한국어",
"localeSk": "Slovak \/ Slovák",
"deleteBtn": " Vymazať",
"saveBtn": "Uložiť",
"serverLabel": "Server",
"profileOnionLabel": "Poslať túto adresu ľuďom s ktorými sa chcete spojiť",
"profileAutostartDescription": "Ovláda či bude profil automaticky spustený pri štarte",
"profileAutostartLabel": "Spúšťať spoločne zo systémom",
"localePtBr": "Brazílska Portugalčina \/ Português do Brasil",
"localeNl": "Holandsky \/ Dutch",
"experimentQRCodeDescription": "QR Kód podpora povoluje zdielanie dát (ako na príklad identitu profilu) pomocou QR Kódou",
"enableExperimentQRCode": "QR Kódy",
"shareMenuQRCode": "Ukázať QR Kód",
"shareProfileMenuTooltop": "Zdielať profil skrz...",
"acquiredTicketsFromServer": "Antispam Challenge Dokončená",
"acquiringTicketsFromServer": "Vykonávam Antispam Challenge",
"errorDownloadDirectoryDoesNotExist": "Zdielanie súborov nemôže byť povolené pretože zložka Stiahnuté nebola vybraná, alebo ukazuje na neexistujúcu zložku.",
"localeTr": "Turecky \/ Türk",
"tooltipUnpinConversation": "Unpinnúť konverzáciu z vrchu \"Konverzácií\"",
"tooltipPinConversation": "Pinnúť konverzáciu na vrchol\"Konverzácií\"",
"replyingTo": "Odpovedá %1",
"fileDownloadUnavailable": "Zdá sa že súbor je nedostupný. Odosielateľ mohol vypnúť sťahovanie pre tento súbor.",
"messageNoReplies": "Pre túto správu sa nenašli žiadne odpovede.",
"headingReplies": "Odpovede",
"viewReplies": "Zobraziť odpovede pre túto správu",
"restartFileShare": "Začať Zdielať Súbor",
"stopSharingFile": "Zastaviť Zdielanie Súboru",
"manageSharedFiles": "Spravovať Zdielané Súbory",
"tooltipPreviewFormatting": "Zobrazovať Formátovanie Správy v Reálnom Čase",
"tooltipCode": "Kód \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Prečiarknuté",
"tooltipSubscript": "Index",
"tooltipSuperscript": "Horný index",
"tooltipItalicize": "Naklonené písmo",
"tooltipBackToMessageEditing": "Späť k Editovaniu Správy",
"tooltipBoldText": "Hrubé písmo",
"okButton": "OK",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Nedokážem vrátiť Optimalizáciu Batérie do pôvodného stavu skrz Cwtch. Prosím choďte do Android \/ Nastavenia \/ Aplikácie\/ Cwtch \/ Batéria a nastavte Využitie na 'Optimalizovať'",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Dobrovoľné: Požiadať Android o neoptimalizovanie energie pre Cwtch. Bude to mať za následok vyššiu spotrebu batérie.",
"settingAndroidPowerExemption": "Ignorovanie Optimalizácie Batérie pre Android",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Táto funkcia vyžaduje aby Experiment Skupiny bol povolený v Nastaveniach",
"messageFormattingDescription": "Povoliť rozšírené formátovanie textu v zobrazovaných správach. Na príklad: **hrubé** a *naklonené písmo*",
"formattingExperiment": "Formátovanie Správy",
"clickableLinkError": "Chyba pri otváraní linku",
"clickableLinksCopy": "Kopírovať link",
"clickableLinkOpen": "Otvoriť link",
"clickableLinksWarning": "Otvorením tohoto linku sa spustí aplikácia mimo Cwtch, ktorá môže odhaliť metadáta alebo iným spôsobom ohroziť bezpečnosť Cwtch. Otvárajte linky iba od ľudí ktorým veríte. Ste si istý že chcete pokračovať?",
"shuttingDownApp": "Vypínam...",
"successfullyImportedProfile": "Úspešne Importovaný Profil: %profile",
"failedToImportProfile": "Chyba Pri Importovaní Profilu",
"importProfileTooltip": "Použiť šifrovanú Cwtch zálohu pre importovanie profilu vytvoreného na inej instancii Cwtch.",
"importProfile": "Importovať Profil",
"exportProfileTooltip": "Zálohovať tento profil do šifrovaného súboru. Tento šifrovaný profil môže byť importovaný do inej Cwtch instancie.",
"exportProfile": "Exportovať Profil",
"localeDa": "Dánsky \/ Dansk",
"localeCy": "Velšsky \/ Cymraeg",
"localeEl": "Grécky\/ Ελληνικά",
"localeNo": "Nórsky \/ Norsk",
"localeLb": "Luxembursky \/ Lëtzebuergesch",
"localeRo": "Rumunsky \/ Română",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Nová Správa Od %1",
"newMessageNotificationSimple": "Nová Správa",
"notificationContentContactInfo": "Informácie o Konverzácii",
"notificationContentSimpleEvent": "Obyčajná Udalosť",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Ovládať správanie notifikácií pre túto konverzáciu",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Pravidlá pre notifikácie konverzácií",
"settingsGroupExperiments": "Experimenty",
"settingsGroupAppearance": "Vzhľad",
"settingGroupBehaviour": "Správanie",
"notificationContentSettingDescription": "Ovláda obsah notifikácií konverzácie",
"notificationPolicySettingDescription": "Ovláda predvolené správanie notifikácií aplikácie",
"notificationContentSettingLabel": "Obsah notifikácií",
"notificationPolicySettingLabel": "Pravidlá pre notifikácie",
"conversationNotificationPolicyNever": "Nikdy",
"conversationNotificationPolicyOptIn": "Opt In",
"conversationNotificationPolicyDefault": "Predvolené",
"notificationPolicyDefaultAll": "Vrátiť Všetko na Predvolené",
"notificationPolicyOptIn": "Opt In",
"notificationPolicyMute": "Stlmiť konverzáciu",
"tooltipSelectACustomProfileImage": "Vybrať Vlastnú Profilovú Fotku",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Ukladať aktuálny Tor consensus pre opätovné využitie pri ďalšom otvorení Cwtch. Toto umožní Toru spúštať sa rýchlejšie. Ak je toto nastavenie vypnuté, Cwtch sa zbaví uložených dát pri každom štarte.",
"torSettingsEnableCache": "Ukladať Tor Consensus",
"labelTorNetwork": "Sieť Tor",
"descriptionACNCircuitInfo": "Detailné informácie o ceste ktorú využíva anonymná komunikačná sieť cez ktorú ste pripojený k tejto konverzácii.",
"labelACNCircuitInfo": "Informácie o ACN Circuit",
"fileSharingSettingsDownloadFolderTooltip": "Vybrať inú predvolenú zložku pre stiahnuté súbory.",
"fileSharingSettingsDownloadFolderDescription": "Keď sú súbory sťahované automaticky (Na príklad: obrázky, ktorých náhľady sú povolené), je potrebná predvolená zložka pre ich Stiahnutie.",
"torSettingsErrorSettingPort": "Číslo Portu musí byť medzi 1 a 65535",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfigurastionDescription": "Prepísať predvolenú tor konfiguráciu. Pozor: Tento úkon môže byť nebezpečný. Zapnite toto nastavenie iba ak viete čo robíte.",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Použiť vlastnú Konfiguráciu Služby Tor (torrc)",
"torSettingsCustomControlPortDescription": "Použiť vlastný port pre ovládanie pripojení k Tor proxy",
"torSettingsCustomControlPort": "Iný Control Port",
"torSettingsCustomSocksPortDescription": "Použiť iný port pre dátové pripojenia k Tor proxy",
"torSettingsCustomSocksPort": "Vlastný SOCKS Port",
"torSettingsEnabledAdvancedDescription": "Použiť Tor službu na vašom systéme, alebo zmeniť parametre Cwtch Tor Služby",
"torSettingsEnabledAdvanced": "Povoliť Rozšírenú Konfiguráciu Tor",
"msgAddToAccept": "Pridajte užívatela do kontaktov aby ste mohli prijať tento súbor.",
"btnSendFile": "Odoslať Súbor",
"msgConfirmSend": "Ste si istý že chcete poslať",
"msgFileTooBig": "Veľkosť súboru nemôže presiahnuť 10 GB",
"storageMigrationModalMessage": "Prenášam profily do nového formátu. Môže to potrvať niekoľko minút...",
"loadingCwtch": "Načítavam Cwtch...",
"themeColorLabel": "Farebný Motív",
"themeNameNeon2": "Neón2",
"themeNameNeon1": "Neón1",
"themeNameMidnight": "Polnoc",
"themeNameMermaid": "Morská víla",
"themeNamePumpkin": "Tekvica",
"themeNameGhost": "Duch",
"themeNameVampire": "Upír",
"themeNameWitch": "Čarodejnica",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"settingDownloadFolder": "Zložka Stiahnuté",
"settingImagePreviewsDescription": "Obrázky a profilovky budú sťahované a zobrazované automaticky. Odporúčame aby ste tento experiment nezapínali v prípade že používate Cwtch s kontaktmi ktorým nedôverujete.",
"settingImagePreviews": "Náhľady Obrázkou a Profilové Obrázky",
"experimentClickableLinksDescription": "Experiment kliknutie na linky vám dovoluje kliknúť na link zdielaný v správach",
"enableExperimentClickableLinks": "Povoliť Kliknutie na Linky",
"serverConnectionsLabel": "Spojenie",
"serverTotalMessagesLabel": "Všetky Správy",
"serverMetricsLabel": "Štatistiky Serveru",
"manageKnownServersShort": "Servery",
"manageKnownServersLong": "Spravovať Známe Servery",
"displayNameTooltip": "Prosím zadajte zobrazované meno",
"manageKnownServersButton": "Spravovať Známe Servery",
"fieldDescriptionLabel": "Popis",
"importLocalServerButton": "Importovať %1",
"importLocalServerSelectText": "Zvoliť Lokálny Server",
"importLocalServerLabel": "Importovať lokálne hostovaný server",
"newMessagesLabel": "Nové správy",
"localeRU": "Rusky \/ Русский",
"copyServerKeys": "Kopírovať klúče",
"verfiyResumeButton": "Overiť\/Pokračovať",
"fileCheckingStatus": "Kontrolujem stav sťahovania",
"fileInterrupted": "Prerušené",
"fileSavedTo": "Uložené do",
"encryptedServerDescription": "Šifrovanie serveru heslom ho chráni pred ostatnými ľuďmi ktorý by mohli toto zariadenie využívať taktiež. Šifrované servery sa nedajú odšifrovať, zobraziť alebo sprístupniť pokiaľ nie je zadané správne heslo.",
"plainServerDescription": "Odporúčame aby ste si ochránili Cwtch servery heslom. Ak si na servery nenastavíte heslo, každý s prístupom k tomuto zariadeniu bude schopný vidieť informácie o danom servry, vrátane citlivých kryptografických klúčov.",
"deleteServerSuccess": "Server bol úspešne vymazaný",
"enterCurrentPasswordForDeleteServer": "Prosím zadajte aktuálne heslo pre zmazanie tohoto serveru",
"copyAddress": "Kopírovať Adresu",
"settingServersDescription": "Experiment hostovanie serverov povoluje hostovanie a správu Cwtch serverov",
"settingServers": "Hostujúce Servery",
"enterServerPassword": "Zadajte heslo pre odomknutie serveru",
"unlockProfileTip": "Na začiatok si prosím vytvorte alebo odomknite profil!",
"unlockServerTip": "Prosím vytvorte alebo odomknite server pre začatie!",
"addServerTooltip": "Pridať nový server",
"serversManagerTitleShort": "Servery",
"serversManagerTitleLong": "Servery Ktoré Hostujete",
"saveServerButton": "Uložiť Server",
"serverAutostartDescription": "Ovláda či aplikácia automaticky spustí server pri štarte",
"serverAutostartLabel": "Automaticky spúštať",
"serverEnabledDescription": "Spustiť alebo zastaviť server",
"serverEnabled": "Server Povolený",
"serverDescriptionDescription": "Váš lokálny popis tohoto servera. Nebude nikde zdielaný.",
"serverDescriptionLabel": "Popis Servera",
"serverAddress": "Adresa Servera",
"editServerTitle": "Upraviť Server",
"addServerTitle": "Pridať Server",
"titleManageProfilesShort": "Profily",
"descriptionFileSharing": "Experiment zdielanie súborov vám umožňuje odosielať a príjmať súbory od Cwtch kontaktov a skupín. Majte na pamäti že zdielanie súboru zo skupinou znamená priame spojenie s členmy skupiny, aby súbor mohli stiahnuť.",
"settingFileSharing": "Zdielanie Súborov",
"tooltipSendFile": "Poslať Súbor",
"messageFileOffered": "Kontakt vám chce poslať súbor",
"messageFileSent": "Poslali ste súbor",
"messageEnableFileSharing": "Povolte experiment zdielanie súborov pre zobrazenie tejto správy.",
"labelFilesize": "Veľkosť",
"labelFilename": "Meno súboru",
"downloadFileButton": "Stiahnuť",
"openFolderButton": "Otvoriť Zložku",
"retrievingManifestMessage": "Získavam informácie o súbore...",
"descriptionStreamerMode": "Po zapnutí toto nastavenie urobí aplikáciu vizuálne súkromejšou. Na príklad: zakrije niektoré položky, ako profil a adresy kontaktov ",
"streamerModeLabel": "Streamer\/Prezentačný Mód",
"archiveConversation": "Archivovať túto konverzáciu",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Spojenia od neznámich kontaktov sú zablokované. Môžete to zmeniť v nastaveniach",
"showMessageButton": "Ukázať Správu",
"blockedMessageMessage": "Táto správa je od profilu ktorý ste zablokovali.",
"placeholderEnterMessage": "Napísať správu...",
"plainProfileDescription": "Odporúčame aby ste si ochránili Cwtch profily heslom. Ak si na profile nenastavíte heslo, každý s prístupom k tomuto zariadeniu bude schopný vidieť informácie o danom profile, jeho kontakty, odoslané správy a citlivé kryptografické klúče.",
"encryptedProfileDescription": "Šifrovanie profilu heslom ho chráni pred ostatnými ľuďmi ktorí by mohli taktiež používať toto zariadenie. Šifrované profily nemôžu byť dešífrované, zobrazené alebo sprístupnené pokiaľ nie je zadané správne heslo.",
"addContactConfirm": "Pridať kontakt %1",
"addContact": "Pridať kontakt",
"contactGoto": "Prejsť ku konverzácii s %1",
"settingUIColumnOptionSame": "Rovnaké ako nastavenie portrétového režimu",
"settingUIColumnDouble14Ratio": "Dvojité (1:4)",
"settingUIColumnDouble12Ratio": "Dvojité(1:2)",
"settingUIColumnSingle": "Jeden",
"settingUIColumnLandscape": "UI Stĺpiky v Móde na Šírku",
"settingUIColumnPortrait": "UI Stĺpiky v Režime na Výšku",
"localePl": "Polsky \/ Polski",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Odstrániť citovanú správu",
"tooltipReplyToThisMessage": "Odpovedať na túto správu",
"tooltipRejectContactRequest": "Odmietnuť túto žiadosť o kontakt",
"tooltipAcceptContactRequest": "Príjmuť túto žiadosť o kontakt.",
"notificationNewMessageFromGroup": "Nová správa v skupine!",
"notificationNewMessageFromPeer": "Nová správa od kontaktu!",
"tooltipHidePassword": "Skryť Heslo",
"tooltipShowPassword": "Zobraziť Heslo",
"groupInviteSettingsWarning": "Boli ste pozvaný do skupiny! Prosím povolte Experiment Skupinový Chat v Nastaveniach pre zobrazenie tejto Pozvánky.",
"shutdownCwtchAction": "Vypnúť Cwtch",
"shutdownCwtchDialog": "Ste si istý že chcete vypnúť Cwtch? Všetky spojenia budú ukončené a aplikácia sa zatvory.",
"shutdownCwtchDialogTitle": "Vypnúť Cwtch?",
"shutdownCwtchTooltip": "Vypnúť Cwtch",
"malformedMessage": "Poškodená správa",
"profileDeleteSuccess": "Profil bol úspešne vymazaný",
"debugLog": "Zapnúť console debug logging",
"torNetworkStatus": "Status siete Tor",
"addContactFirst": "Pridaje alebo vyberte kontakt pre začatie chatu.",
"createProfileToBegin": "Prosím vytvorte alebo odomknite profil",
"nickChangeSuccess": "Meno profilu úspešne zmenené",
"addServerFirst": "Musíte pridať server pred tým ako môžete vytvoriť skupinu",
"deleteProfileSuccess": "Profil úspešne vymazaný",
"sendInvite": "Poslať kontakt alebo skupinovú pozvánku",
"sendMessage": "Poslať Správu",
"cancel": "Zrušiť",
"resetTor": "Resetovať",
"torStatus": "Tor Status",
"torVersion": "Tor Verzia",
"sendAnInvitation": "Poslali ste pozvánku k: ",
"contactSuggestion": "Toto je návrh kontantu pre:",
"rejected": "Zamietnuté!",
"accepted": "Akceptované!",
"chatHistoryDefault": "Táto konverzácia bude vymazaná po zavretí Cwtch! História správ môže byť povolená pre každý kontakt zvlášť v menu Nastavení v pravom hornom rohu.",
"newPassword": "Nové Heslo",
"yesLeave": "Áno, Opustiť Túto Konverzáciu",
"reallyLeaveThisGroupPrompt": "Ste si istý že chcete opustiť túto konverzáciu? Všetky správy a atribúty budú vymazané.",
"leaveConversation": "Opustiť Túto Konverzáciu",
"inviteToGroup": "Boli ste pozvaný do skupiny:",
"titleManageServers": "Spravovať Servery",
"successfullAddedContact": "Úspešne pridané",
"descriptionBlockUnknownConnections": "Ak zapnuté, toto nastavenie automaticky zavrie spojenia od Cwtch užívateľov ktorých ste nepridali do listu kontaktov.",
"descriptionExperimentsGroups": "Experiment skupiny umožnuje Cwtch spojenie s nedôveryhodnou severovou infraštruktúrou aby mohol naviazať spojenie s viac ako jedným kontaktom.",
"descriptionExperiments": "Cwtch experimenty sú dobrovoľné, opt-in funkcie ktoré pridávajú Cwtch funkcionalitu pri ktorej nie je súkromie na prvom mieste, tak ako u 1:1 metadátam odolných chatou. Na príklad: skupinový chat, integrácia botou, atď.",
"titleManageProfiles": "Spravovať Cwtch Profily",
"tooltipUnlockProfiles": "Otvoriť šifrované profily zadaním ich hesla",
"titleManageContacts": "Konverzácie",
"tooltipAddContact": "Pridať nový kontakt alebo konverzáciu",
"tooltipOpenSettings": "Otvoriť panel nastavení",
"contactAlreadyExists": "Kontakt Už Existuje",
"invalidImportString": "Nesprávna adresa",
"conversationSettings": " Nastavenia Konverzácie",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Prosím zadajte heslo pre vymazanie profilu.",
"enableGroups": "Povoliť Skupinový Chat",
"localeIt": "Taliansky \/ Italiano",
"localeEs": "Španielsky \/ Español",
"todoPlaceholder": "Urobiť neskôr...",
"addNewItem": "Pridať novú položku do zoznamu",
"addListItem": "Pridať novú položku",
"newConnectionPaneTitle": "Nové Spojenie",
"networkStatusOnline": "Online",
"networkStatusConnecting": "Pripájam sa k sieti a kontaktom...",
"networkStatusAttemptingTor": "Pokúšam sa spojiť s Tor sieťou",
"networkStatusDisconnected": "Žiadny prístup na internet, skontrolujte vaše spojenie.",
"viewGroupMembershipTooltip": "Zobraziť Členstvo v Skupine",
"loadingTor": "Načítavam tor...",
"smallTextLabel": "Malé",
"builddate": "Vyrobené: %2",
"version": "Verzia %1",
"versionTor": "Verzia %1 s tor %2",
"experimentsEnabled": "Povoliť Experimenty",
"themeDark": "Tmavá",
"themeLight": "Svetlá",
"settingTheme": "Použiť Svetlý Režim",
"largeTextLabel": "Veľké",
"settingInterfaceZoom": " Úroveň priblíženia",
"localeDe": "Nemecky \/ Deutsch",
"localePt": "Portugalsky \/ Portuguesa",
"localeFr": "Francúzsky \/ Français",
"localeEn": "Anglicky \/ English",
"settingLanguage": "Jazyk",
"blockUnknownLabel": "Zablokovať Neznáme Kontakty",
"zoomLabel": "Priblíženie užívateľského prostredia (ovplyvňuje hlavne veľkosť textu a tlačidiel)",
"versionBuilddate": "Verzia: %1 Vyrobené: %2",
"cwtchSettingsTitle": "Cwtch Nastavenia",
"unlock": "Odomknúť",
"yourServers": "Vaše Servery",
"yourProfiles": "Vaše Profily",
"error0ProfilesLoadedForPassword": "0 načítaných profilov s tým heslom",
"password": "Heslo",
"enterProfilePassword": "Zadajte heslo k zobrazeniu vašich profilov",
"addNewProfileBtn": "Pridať nový profil",
"deleteConfirmText": "VYMAZAT",
"deleteProfileConfirmBtn": "Skutočne Vymazať Profil",
"deleteConfirmLabel": "Napíšte VYMAZAT pre potvrdenie",
"deleteProfileBtn": "Vymazať Profil",
"passwordChangeError": "Chyba pri zmene hesla: Vložené heslo bolo odmietnuté",
"passwordErrorMatch": "Heslá sa nezhodujú",
"saveProfileBtn": "Uložiť Profil",
"createProfileBtn": "Vytvoriť Profil",
"passwordErrorEmpty": "Heslo nemôže byť prázdne",
"password2Label": "Znovu zadajte heslo",
"password1Label": "Heslo",
"currentPasswordLabel": "Aktuálne Heslo",
"yourDisplayName": "Vaše Zobrazované Meno",
"noPasswordWarning": "Nepoužitie hesla na tomto účte znamená, že všetky dáta uložené lokálne nebudú šifrované",
"radioNoPassword": "Nešifrované (Žiadne heslo)",
"radioUsePassword": "Heslo",
"editProfile": "Upraviť Profil",
"newProfile": "Nový Profil",
"defaultProfileName": "Alice",
"profileName": "Zobrazované Meno",
"editProfileTitle": "Upraviť Profil",
"addProfileTitle": "Pridať nový profil",
"unblockBtn": "Odblokovať Kontakt",
"dontSavePeerHistory": "Vymazať Históriu",
"savePeerHistoryDescription": "Určuje či vymazať všetku históriu spojenú s kontaktom",
"savePeerHistory": "Uložiť Históriu",
"blockBtn": "Zablokovať Kontakt",
"displayNameLabel": "Zobrazované Meno",
"copiedToClipboardNotification": "Skopírované do Schránky",
"addressLabel": "Adresa",
"puzzleGameBtn": "Puzzle Hra",
"bulletinsBtn": "Bulletiny",
"listsBtn": "Zoznamy",
"chatBtn": "Chat",
"rejectGroupBtn": "Odmietnuť",
"acceptGroupBtn": "Prijať",
"acceptGroupInviteLabel": "Chcete prijať pozvánku do",
"newGroupBtn": "Vytvoriť novú skupinu",
"copyBtn": "Kopírovať",
"peerOfflineMessage": "Kontakt je offline. Správý nemôžu byť doručené",
"peerBlockedMessage": "Kontakt je zablokovaný",
"pendingLabel": "Čaká sa",
"acknowledgedLabel": "Potvrdené",
"couldNotSendMsgError": "Správa nemohla byť odoslaná",
"dmTooltip": "Klikni pre poslanie priamej správy",
"membershipDescription": "Dole je list užívateľov ktorý do skupiny poslali správy. List nemusí zobrazovať všetkých užívateľov ktorý majú ku skupine prístup.",
"addListItemBtn": "Pridať Položku",
"peerNotOnline": "Kontakt je offline. Aplikácie nemôžu byť momentálne použité.",
"searchList": "Hľadať v Zozname",
"update": "Aktualizovať",
"inviteBtn": "Pozvať",
"inviteToGroupLabel": "Pozvať do skupiny",
"groupNameLabel": "Meno skupiny",
"viewServerInfo": "Informácie o Servery",
"serverNotSynced": "Synchronizujem nové správy (Môže to chvíľu trvať)...",
"serverSynced": "Synchronizované",
"serverConnectivityDisconnected": "Server Odpojený",
"serverConnectivityConnected": "Server Pripojený",
"serverInfo": "Informácie o Servery",
"invitationLabel": "Pozvánka",
"search": "Vyhľadať...",
"blocked": "Zablokované",
"pasteAddressToAddContact": "Paste a cwtch address, invitation or key bundle here to add a new conversation Vložte cwtch adresu, pozvánku alebo key bundle pre pridanie novej konverzácie",
"titlePlaceholder": "názov...",
"postNewBulletinLabel": "Poslať nový bulletin",
"newBulletinLabel": "Nový Bulletin",
"joinGroup": "Pripojiť sa k skupine",
"createGroup": "Vytvoriť skupinu",
"addPeer": "Pridať Kontakt",
"groupAddr": "Adresa",
"invitation": "Pozvánka",
"server": "Server",
"peerName": "Meno",
"peerAddress": "Adresa",
"joinGroupTab": "Pripojiť sa k skupine",
"createGroupTab": "Vytvoriť skupinu",
"addPeerTab": "Pridať kontakt",
"createGroupBtn": " Vytvoriť",
"defaultGroupName": "Úžasná Skupina",
"createGroupTitle": "Vytvoriť Skupinu",
"profileEnabled": "Povoliť"
}